top of page
Three Nails

Performance at Guangzhou Live 3 international action art festival curated by Jonas Stampe in YouYou Contemporary Art Centre, Xiaozhou cun, Guangzhou, China, 2012

 

Photos by Ou Zhihang, Dong Fangliang, Lu Jianxing, Li Qijian and Bao Ruihua

bottom of page